LLFA TAPE

これ1つで「絶縁」「漏電修理」「防食」「結束

などあらゆる用途に使用可能!!

 

2020年06月13日